Nghĩa của từ: harmonic measure

* gt.
độ đo điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App