Nghĩa của từ: heavy duty

* xib.
chế độ nặng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App