Nghĩa của từ: height of an element

* đs.
độ cao của một phần tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App