Nghĩa của từ: hemispherric (al)

* hh.
(thuộc) bán cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hemispherric (al)
- (hình học) (thuộc) bán cầuĐộng từ BQT - Android App