Nghĩa của từ: hendecahedron

*
khối mười một mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hendecahedron /'hendekə'hedrən/
* danh từ
 - (toán học) khối mười một mặt
Động từ BQT - Android App