Nghĩa của từ: heptagon

*
hình bảy góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

heptagon /'heptəgən/
* danh từ
 - (toán học) hình bảy cạnh
Động từ BQT - Android App