Nghĩa của từ: heptagonal

*
(thuộc) hình bảy góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

heptagonal /'heptəgənl/
* tính từ
 - (toán học) (thuộc) hình bảy cạnh; có bảy cạnh
Động từ BQT - Android App