Nghĩa của từ: heptahedron

*
khối bảy mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

heptahedron /'heptə'hedrən/
* danh từ
 - (toán học) khối bảy mặt
Động từ BQT - Android App