Nghĩa của từ: hereditary process

* xs.
quá trình có di truyền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error