Nghĩa của từ: heredity

*
tính di truyền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

heredity /hi'rediti/
* danh từ
 - tính di truyền; sự di truyền
Động từ BQT - Android App