Nghĩa của từ: herpolhode

*
dị thường sai quy tắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

herpolhode
- dị thường sai quy tắcĐộng từ BQT - Android App