Nghĩa của từ: heteoscedastic

* tk.
có phương sai thực sự phụ thuộc vào một biến ngẫu nhiên khác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

heteoscedastic
- (thống kê) có phương sai thực sự phụ thuộc vào một biến ngẫu nhiên khácĐộng từ BQT - Android App