Nghĩa của từ: heterogeneity

*
tính không thuần nhất, tính phức tạp, tính hỗn tạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

heterogeneity /,hetəroudʤi'ni:iti/
* danh từ
 - tính hỗn tạp, tính khác thể, tính không đồng nhất
Động từ BQT - Android App