Nghĩa của từ: heterogeneous distrribution

* tk.
phân phối không thuần nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App