Nghĩa của từ: heuristic

*
hơrixtic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

heuristic /hjuə'ristik/
* tính từ
 - để tìm ra, để khám phá
=heuristic method+ phương pháp hướng dẫn học sinh tự tìm tòi lấy
Động từ BQT - Android App