Nghĩa của từ: hexehedron

*
khối sáu mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hexehedron
- khối sáu mặt
 - regular h. khối sáu mặt đều