Nghĩa của từ: hibrid population

* tk.
tập hợp lai giống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App