Nghĩa của từ: high-frequency mode

* xib.
chế độ cao tần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error