Nghĩa của từ: high-low graph

* tk.
biểu đồ các cực trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App