Nghĩa của từ: history of a system

* xib.
lich sử hệ thống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error