Nghĩa của từ: hodograph plane

*
mặt phẳng tốc đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App