Nghĩa của từ: holonomocity

* hh.
tính hômônôm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

holonomocity
- (hình học) tính hômônômĐộng từ BQT - Android App