Nghĩa của từ: holonomy

*
hôlônôm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

holonomy
- hôlônômĐộng từ BQT - Android App