Nghĩa của từ: homeostat

*
trạng thái nội cân bằng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homeostat
- trạng thái nội cân bằngĐộng từ BQT - Android App