Nghĩa của từ: homogeneity

* tk.
tính thuần nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homogeneity /,hɔmoudʤe'ni:iti/ (homogeneousness) /,hɔmə'dʤi:njəsnis/
* danh từ
 - tính đồng nhất, tình đồng đều, tính thuần nhất
Động từ BQT - Android App