Nghĩa của từ: homogeneity of set of averages

* tk.
tính thuần nhất của tập hợp các số trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App