Nghĩa của từ: homogeneity of set of variances

* tk.
tính thuần nhất của tập phương sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App