Nghĩa của từ: homogeneous grouping

* tk.
sự nhóm lại thuần nhất |

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App