Nghĩa của từ: homogeneous homomorphism

*
đồng cấu đồng nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App