Nghĩa của từ: homogeneous space

* hh.
không gian thuần nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error