Nghĩa của từ: homographic

* hh.
đơn ứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homographic
* tính từ
 - (nói về một từ) giống hệt một từ khác về cách viết, nhưng không đồng âm hoặc đồng nghĩa với từ khác đóĐộng từ BQT - Android App