Nghĩa của từ: homologous to

*
tương ứng với, đồng đều với

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homologous to
- tương ứng với, đồng đều vớiĐộng từ BQT - Android App