Nghĩa của từ: homomorphism

*
[sự, tính, phép] đồng cấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homomorphism /,hɔmə'mɔ:fizm/
* danh từ
 - tính đồng hình
Động từ BQT - Android App