Nghĩa của từ: homomorphism into

*
sự đồng cấu vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App