Nghĩa của từ: homomorphous

* đs.
đồng cấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homomorphous /,hɔmə'mɔ:fik/ (homomorphous) /,hɔmə'mɔ:fəs/
* tính từ
 - đồng hình
Động từ BQT - Android App