Nghĩa của từ: homomorphy

* đs.
tính đồng cấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homomorphy
- (đại số) tính đồng cấu



Động từ BQT - Android App