Nghĩa của từ: homoscedastic

*
hômôxedatic (phương sai có điều kiện không đổi)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homoscedastic
- hômôxedatic (phương sai có điều kiện không đổi)Động từ BQT - Android App