Nghĩa của từ: homotopic homomorphism

*
đồng cấu đồng luân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App