Nghĩa của từ: horizon

* tv.
đường chân trời, đường nằm ngang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

horizon /hə'raizn/
* danh từ
 - chân trời
 - (nghĩa bóng) tầm nhìn, tầm nhận thức, phạm vi hiểu biết
 - (địa lý,ddịa chất) tầng
!on the horizon
 - (nghĩa bóng) sắp xảy ra đến nơi (sự việc...)
Động từ BQT - Android App