Nghĩa của từ: horocycle

* gt.
đường cực hạn, vòng cực hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

horocycle
- giá trị. đường cực hạn, vòng cực hạnĐộng từ BQT - Android App