Nghĩa của từ: hurricane

* vl.
bão lốc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hurricane /'hʌrikən/
* danh từ
 - bão (gió cấp 8)
 - (nghĩa bóng) cái dữ dội mãnh liệt, cơn bão tố
Động từ BQT - Android App