Nghĩa của từ: hydromagnetic

* vl.
thủy từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hydromagnetic
* tính từ
 - từ thủy động họcĐộng từ BQT - Android App