Nghĩa của từ: hyperbolic measure

* gt.
độ đo hypebôn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App