Nghĩa của từ: hyperbolic plane

*
mặt phẳng hipebolic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App