Nghĩa của từ: hypercomplex

* đs.
siêu phức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hypercomplex
- (đại số) siêu phức