Nghĩa của từ: hyperelliptic

* gt.
siêu eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hyperelliptic
- (giải tích) siêu elipticĐộng từ BQT - Android App