Nghĩa của từ: hyperexponential

* đs.
siêu mũ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hyperexponential
- (đại số) siêu mũĐộng từ BQT - Android App