Nghĩa của từ: hypergeometric distrribution

* tk.
phân phối siêu bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App