Nghĩa của từ: hyperharmonic

* gt.
siêu điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hyperharmonic
- (giải tích) siêu điều hoàĐộng từ BQT - Android App