Nghĩa của từ: hyperhomology

* đs.
siêu đồng đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hyperhomology
- (đại số) siêu đồng đều



Động từ BQT - Android App